Rausjømarkadagen 2019

22. august 2019

Vi sto han av!

Vi har sagt det før om tradisjonen på Badeplassen i Rausjø: Vi avlyser aldri! Og selv om vi i år klarte å lande på det som trolig er den verste dagen værmessig i hele sommer, så stilte etter hvert 16 mennesker og en firbent til-og-fra-hund opp under presenningtak for å nyte chef Tormods nydelige grillstekte lammelår. Og alle var enige om at det virkelig var hyggelig under presenningen som av og til ble lenset av vindkast, av og til tømt for vann med menneskelig bistand. Noen hadde medbrakt «teltgapahuk», og alle hadde godt med regntøy og godt humør. Men presenningen gjennomlevde sine siste krampetrekninger under årets rausjømarkadag. Neste år må vi finne en erstatning som er noe mer solid, for det er ingen tvil om Rausjømarkadagen har livets rett.

styret.

Reklamer

Innspillsmøte med Ola Elvestuen

29. mai 2019

Rausjømarka Vel deltok sammen med en rekke andre organisasjoner på innspillsmøte om nasjonalpark med klima- og miljøminister Ola Elvestuen 24. mai. Det ble gitt god mulighet til å komme med synspunkter, og vellet la vekt på naturmangfoldlovens vilkår (§35) for nasjonalparker:

  • De rettigheter som hytteeierne har i dag etter markaloven bør videreføres ved en evt. nasjonalpark.
  • Det må avklares om det er juridisk akseptabelt å ha et område med så mange og tettliggende hytter som i Rausjømarka i en nasjonalpark.
  • Det må også vurderes om loven åpner for å ha boliger med fastboende i en nasjonalpark.
  • Miljødirektoratets faglige vurdering av tekniske naturinngrep i Østmarka.
  • Hvis departementet skal sette i gang en verneprosess, må det juridiske rammeverket for prosessen være klart. De områder som ikke tilfredsstiller naturmangfoldlovens vilkår må holdes utenfor det som skal vurderes for vern.

MVH
styret


Opprettelse av nasjonalpark i Østmarka uten juridisk grunnlag?

23. april 2019

Hei hyttevenner.

Rausjømarka vel har sendt  et nøye formulert brev til Ola Elvestuen, Klima- og miljødepartementet, og brukt samme tilnærming som i tidligere brev. Vi argumenterer ikke mot nasjonalpark, men for at departementet skal gjøre grundige faglige vurderinger (bl. a. opp mot naturmangfoldlovens krav) før de evt. setter igang en verneprosess for Østmarka. Rausjømarka vel har også foreslått et alternativ til nasjonalpark om de skulle få problemer ift. lovens krav: Å opprette en Østmarkapark med utgangspunkt i markaloven og bruk av markaforskriften til Skogbruksloven.
Under følger linken til brevet som er sendt:

Brev til Klima- og miljødept – 2019-04


Rausjømarka vel, årsmøte 2019.

27. mars 2019

Hei hyttevenner

Under følger linken til presentasjonen som ble gitt på årets årsmøte vedrørende Nasjonalparksaken i Østmarka.

Mvh
Styret

Årsmøte 2019 Nasjonalparksaken


Nasjonalpark i Østmarka, oppfølging.

18. mars 2019

Hei hyttevenner.

Miljødirektoratet har i brev til Klima- og miljødepartementet 12. mars 2019 anbefalt at det igangsettes en prosess med sikte på å etablere en nasjonalpark i Østmarka på 50-70 kvadratkilometer. Inngrepene i Østmarka er for store, men ved å tilbakeføre en del inngrep som blant annet veier og demninger, vil man kunne oppfylle kravene til nasjonalpark som naturmangfoldloven (§35) stiller. Brevet sier ikke noe om hvor store inngrep som må tilbakeføres. Noen av hogstfeltene vurderes også som for store, men i et langsiktig perspektiv vil effekten av dem bli eliminert.

Miljødirektoratet anbefaler også at dagens to naturreservater nedlegges, og at områdene inngår i en nasjonalpark.

Klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen har sagt følgende om Miljødirektoratets anbefaling:

«Endelig kan vi få nasjonalpark nær Oslo. Jeg foreslo i sin tid at det burde etableres en nasjonalpark i Østmarka. Nå vil jeg gå videre med dette arbeidet med bakgrunn i Miljødirektoratets anbefaling. Østmarka har store naturverdier. Vi er nå et skritt nærmere en nasjonalpark»

Les følgende brev: klikk på lenke  under:

Svar pa oppdrag – vurdering av om Østmarka har kvaliteter som tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til nasjonalpark

Vedlegg 1_NP-Østmarka_inngrepsstatus

MVH
Styret.


Nasjonalpark nytt fra styret.

14. februar 2019

Hei hyttevenner

Det er ønsker om å etablere nasjonalpark i Østmarka, men før dette kan avgjøres, må det avklares om naturverdiene er av en slik karakter som naturmangfoldloven krever, og at det ikke foreligger for store naturinngrep. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har foretatt en faktainnsamling og vurdering og har anbefalt at det settes i gang en verneprosess med sikte på å etablere en nasjonalpark. Saken er nå til vurdering i Miljødirektoratet som skal gi sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet som så skal konkludere.

Rausjømarka Vel er opptatt av god saksbehandling i denne prosessen. Det ikke er lagt opp til høringer eller medvirkning, men vellet har benyttet seg av muligheten for å gi uttrykk for synspunkter. Basert på svaret som vi har mottatt fra Miljødirektoratet 4. februar 2019, er vi usikre på hvor grundig direktoratet vil vurdere de tyngre naturinngrepene i området, og hvordan de vil bruke Miljødirektoratets kart over inngrepsfrie naturområder (INON). På denne bakgrunn har vi sendt et svarbrev til Miljødirektoratet og tatt opp problemstillinger som vi mener er viktige.

Du finner lenke til vårt svarbrev her:RV Svarbrev til Miljødirektoratet – 2019-02 AS

MVH
Styret

 


Nasjonalparksaken, oppfølging.

12. februar 2019

Hei Hyttevenner

Under følger svaret fra Miljødirektoratet på vårt brev datert 4. februar:

Til Rausjømarkas Vel

Vi har mottatt brevet og takker for innspillet angående vurdering av vernegrunnlag i Østmarka. INON området i østmarka er tilgjengelig i naturbase https://kart.naturbase.no/, se utsnitt fra denne nedenfor. INON området dekkes i all hovedsak av Østmarka naturreservat. Vi kan legge til at INON status ikke vil være avgjørende for vår vurdering da grunnlaget for denne vil være Naturmangfoldloven med sine rammer. Kartet over INON område i Østmarka finnes også som vedlegg til Fylkesmannens vurdering.

Vår vurdering av vernegrunnlaget i Østmarka vil være offentlig og vi sender dere den i kopi.

Kart, Rausjø

Rødt skravert område er Østmarka naturreservat. Grønt, underliggende område er INON området.

MVH
Styret