Nasjonalpark i Østmarka?

15. november 2012

Østmarkas venner har satt i gang en prosess for å opprette nasjonalpark i deler av Østmarka. Alle våre hytter ligger innenfor det foreslåtte området.

Det kan se ut som om det er politisk støtte til forslaget i Oslo kommune, som er den største grunneieren i området.

Nasjonalpark-vernet vil komme på toppen av alle verneregimene som allerede finnes, inkludert Markaloven.

Til styremøtet 13. november inviterte vi Helga Gunnarsdóttir fra Østmarkas venner (ØV). Hun orienterte om bakgrunnen for og status for planene med hovedvekt på forholdet til hytteeiendommer/hytteeiere.

Helga Gunnarsdóttir la stor vekt på at en bynær nasjonalpark som den foreslåtte måtte bli svært forskjellig fra eksisterende nasjonalparker i landet. Hun understreket at forholdet til hytteeierne ville bli ivaretatt i fortsettelsen.

Bakgrunnen for ØVs initiativ var i hovedsak interesse av å hindre ekstensiv skogsdrift og anlegg av ytterligere skogsbilveger i området. Når det gjaldt forholdet til hytteeiere/hytteeiendommer, mente innlederen at status som bynær nasjonalpark ikke ville innebære strengere restriksjoner enn dem som allerede var nedfelt i markaloven. Hun mente også at status som nasjonalpark ville innebære en verdistigning for hytteeiendommene, og hun så ingen hindre mot at kjøring til hyttene kunne fortsette som i dag.

Det finnes en ”Forskriftsmal for nasjonalparker” som kan invitere til meget strenge regler for slike parker. Mot dette svarte innlederen at en bynær nasjonalpark som den foreslåtte ikke kunne underlegges de samme strenge bestemmelsene som malen åpnet for. Men hun sa seg enig i at det var bedre å drøfte mulige problemområder i forkant av en eventuell nasjonalpark som uansett trenger tid i prosess i de berørte kommunene, i Miljøverndepartementet, i regjeringen og til sist i Stortinget før den kunne bli en realitet.

I prosessen ville også konsekvensutredning og omfattende høringsprosess inngå.

Styret i Rausjømarka vel er foreløpig i den fasen at vi innhenter mest mulig informasjon om planene. Men vi kan nok varsle allerede nå at dette vil bli en sak på årsmøtet 14. mars.

Reklame