I Østmarka ved Oslo finner vi blant annet en rik kulturhistorie, gammel barskog og leveområder for storfugl. Østmarka brukes også til friluftsliv året rundt for store deler av Oslos befolkning, og mange har tatt til orde for å opprette nasjonalpark.

– En nasjonalpark vil sikre viktige kultur- og naturverdiene for Oslos befolkning i mange generasjoner. I dag er det ikke full lokalpolitisk enighet om opprettelse av nasjonalpark i Østmarka, men jeg mener det er tilstrekkelig oppslutning til å utrede naturverdiene i området. Når denne kartleggingen er gjennomført, vil jeg ta stilling til om det skal startes en formell verneplanprosess med sikte på å opprette nasjonalpark i Østmarka, sier klima- og miljøminister Ola Elvestuen.

I tråd med Jeløya-plattformen ønsker nå regjeringen å utrede om det er naturfaglige verdier som kvalifiserer til status som nasjonalpark i Østmarka. Det er 39 nasjonalparker på Fastlands-Norge, men ingen i de sentrale barskogområdene på Østlandet.

Før oppstart av en formell verneplanprosess, må naturverdiene kartlegges. Naturmangfoldloven stiller strenge krav. En nasjonalpark skal være et større naturområde med spesielle kvaliteter, og hvor det ikke er tyngre tekniske inngrep. Det må derfor gjennomføres naturfaglige utredninger for å dokumentere om området tilfredsstiller kravene som naturmangfoldloven stiller.

Styret vil følge opp saken og vil informere underveis i sakens gang.

Styret.