Nytt om nasjonalpark i Østmarka

05. januar 2022

Statsforvalterens anbefaling om nasjonalpark i Østmarka

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte 15. desember 2021 sitt forslag om nasjonalpark i Østmarka til Miljødirektoratet. Statsforvalteren anbefaler å etablere en nasjonalpark som består av tre delområder som ligger inntil hverandre og hvor Rausjømarka inngår. De foreslår også et tilstøtende område for friluftslivsformål etter markaloven §11 i vest og nord. Statsforvalteren foreslår at Østmarka naturreservat blir en del av nasjonalparken, men foreslår å opprettholde et restriktivt verneregime for området. 

Statsforvalteren sier at det er viktig at de hyttene som eventuelt blir liggende innenfor et nytt verneområde, ikke skal oppleve en vanskeliggjøring av bruk, vedlikehold eller transport sett opp mot dagens situasjon med markaloven og øvrig lovverk. Den forvaltningsmessig enkleste løsningen vil være å holde Rausjø og mesteparten av Mosjøen utenom et vern. Statsforvalteren foreslår å unngå vern rundt veiene inn til Vangen, Skjelbreia og Rausjøgrenda samt der hyttetettheten er høy rundt Mosjøen og Rausjø.

På Statsforvalterens hjemmeside finnes en kort orientering, samt lenker til bl.a. oversendelsesskrivet og dokumentet med Statsforvalterens anbefalinger, herunder kartskisser og utkast til forskrifter for nasjonalpark og friluftsvern: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/nasjonalpark-i-ostmarka2/alternative-nasjonalparkforslag-i-ostmarka-levert/

styret.

Reklame