Rausjømarka Vel, brev til Miljødirektoratet.

05. februar 2022

Oppslag på hjemmesiden til Rausjømarka Vel:

Brev til Miljødirektoratet om Statsforvalterens anbefaling om nasjonalpark

Rausjømarka Vel sendte brev til Miljødirektoratet 4. februar 2022 om Statsforvalterens anbefaling om nasjonalpark i Østmarka. Det er sterk og bred politisk støtte til at hytteeiernes rettigheter skal opprettholdes ved en eventuell nasjonalpark. Vellet argumenterer for at en eventuell forvaltningsplan og verneforskrift må formuleres slik at dette sikres. Antall besøkende i Østmarka har økt mye, og det er planlagt omfattende boligbygging nær Østmarka. Dessuten vil en nasjonalpark tiltrekke til seg mange ekstra besøkende. Dette vil kunne skade naturverdier og gi naturslitasje.

Østmarka er på 256 km2. Statsforvalteren for Oslo og Akershus har konkludert med at innenfor utredningsområdet vil 54,6 km2 ha de nødvendige naturkvalitetene. Naturmangfoldloven §35 krever imidlertid at det ikke skal være større naturinngrep i en nasjonalpark. Når Statsforvalteren tar hensyn til det, blir en nasjonalpark bare på 34 km2. Det er veldig lite. Dessuten vil litt over halvparten av nasjonalparken komme fra Østmarka naturreservat. Rausjømarka Vel er svært skeptisk til anbefalingen om at Østmarka naturreservat skal opphøre som naturreservat og bli en del av en eventuell nasjonalpark.

Styret.

Reklame