Navneproblematikk.

18. mai 2022

Mange har lagt merke til at navnet på marka vår er stavet forskjellig mange steder. Både Rausjø og Raudsjøen finnes, og Rødsjø er en tredje variant. Det diskuteres om navnet på vannet stammer fra fisken røye som det var mye av tidligere, eller om det er fargen rød som i varianten raud som er opphav til navnet. Nå har Statens kartverk reist offentlig navnesak for å få avklart riktig og enhetlig skrivemåte. Rausjømarka Vel har fått frist til 5. juli med å komme med innspill, og i styret har vi satt fristen til 20. juni. Blant våre kunnskapsrike og historisk interesserte medlemmer er det sikkert mange som har synspunkter på saken, og vi inviterer alle til å komme med innspill til styret innen 15.6.

Innspill sendes på e-post til: hoeymork@online.no

Rausjømarka Vel v/styret

Reklame

Verneforslag for Østmarka.

12. mai 2022

Miljødirektoratet anbefaler at tre verneforslag for Østmarka sendes på høring 

I en pressemelding 8. april opplyser Miljødirektoratet at de mener det er mulig å etablere en nasjonalpark i Østmarka. I et brev til Klima- og miljødepartementet samme dato har de foreslått at Statsforvalteren i Oslo og Viken sender tre alternativer på høring: https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/nasjonalpark-i-ostmarka-flere-muligheter?publisherId=17847187&releaseId=17930782&fbclid=IwAR0HWrIAZJbvPrwfmCw4JbxlTiSvGDT-TIykr-BhA7MdRN7o7IoX_rGYHKs

Klima og miljødepartementet ga i 2019 Miljødirektoratet i oppdrag å utarbeide et høringsforslag til verneplan med sikte på å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Oppdraget ble formidlet videre til Statsforvalteren i 2020. Bruk av andre verneformer istedenfor eller kombinert med nasjonalpark skulle også vurderes. Statsforvalteren ga sin anbefaling med høringsforslag til Miljødirektoratet 20. desember 2021.

På bakgrunn av Statsforvalterens forslag foreslår Miljødirektoratet at det høres på tre alternativer:

  1. Et område på 54,6 km2 med tre delområder adskilt av to kraftlinjetraseer vernes som nasjonalpark. Dagens Østmarka naturreservat foreslås vernet som del av nasjonalparken.
  2. Et sammenhengende område på 34,2 km2 vernes som nasjonalpark, kombinert med vern av et naturreservat på 8.8 km2 vest for den store kraftledningen som går gjennom Østmarka (Delområde B og C i Statsforvalterens høringsforslag). Dagens Østmarka naturreservat foreslås også her vernet som del av nasjonalparken.
  3. Et område på 43,2 km2 tilsvarende alternativ 2 vernes som naturreservat og det opprettes ikke en nasjonalpark i Østmarka. I tillegg kommer et areal til vern med hjemmel i markaloven § 11 på 30,5 km2. 

Det første alternativet med noen justeringer er utredet i Statsforvalterens høringsforslag, og er alternativet som Statsforvalterens foretrekker. Det andre er Statsforvalterens alternativ 2, men i kombinasjon med naturreservat. 

I brevet til Klima- og miljødepartementet skriver Miljødirektoratet at det har lagt til grunn at departementet skal forelegges høringsutkastet for en overordnet vurdering av avgrensning, verneformer og restriksjonsnivå, og at departementet ikke vil gjøre en fullstendig naturfaglig og juridisk gjennomgang av verneforslaget før høring.I brevet har Miljødirektoratet kommentert noen viktige elementer i verneforslaget. Kommentarene er ikke en fullstendig faglig gjennomgang av verneplanforslaget. Etter at Miljødirektoratet har mottatt tilbakemeldinger fra departementet, legger direktoratet opp til at departementets tilbakemeldinger og direktoratets kommentarer sendes Statsforvalteren som en samlet tilbakemelding før et verneforslag kan sendes på høring.

Styret