Høringsuttalelse til Statsforvalteren

06. januar 2023

Rausjømarka Vel har i vedlagte brev datert 6. januar 2023, gitt sin høringsuttalelse til Statsforvalteren i Oslo og Viken om nasjonalpark i Østmarka.

I høringsuttalelsen har vi lagt vekt på hytteeiernes rettigheter og interesser. Vellet argumenterer for at hytteeiernes rettigheter slik de er i dag videreføres ved en nasjonalpark. Dette har kommet klart til uttrykk på Stortinget, og det er støttet av Østmarkas Venner. 

Vellet mener at det er gode juridiske argumenter for at hyttene bør holdes utenfor en nasjonalpark. Vi har også presentert andre argumenter som peker i samme retning. Vellet har dessuten foreslått endringer i verneforskriftene som Statsforvalteren har utarbeidet.

Statsforvalteren i Oslo og Viken sendte brev til bl.a. hytteeierne 14. oktober 2022 om nasjonalpark i Østmarka. De viste til sitt høringsdokument: https://www.statsforvalteren.no/siteassets/fm-oslo-og-viken/miljo-og-klima/nytt-vern/horing-ostmarka-np/horingsdokument_nett.pdf

Der presenterer Statsforvalteren sin anbefaling og to alternativer til vern. Høringsfristen er 15. januar 2023.

Mvh

Styret

Reklame