Solhjell om nasjonalpark: Kommunene har nøkkelen

15. mars 2013

Dagen før årsmøtet fikk Rausjømarka vel e-post fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, der han takker pent nei til å være med på møtet. I tillegg skriver han informativt om veien videre mot en eventuell nasjonalpark i Østmarka:

Status pr i dag er som dere er kjent med, at Østmarkas Venner har foreslått å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Jeg synes det er et positivt og interessant forslag.

Før jeg eventuelt starter en formell verneplanprosess med sikte på å etablere nasjonalpark i Østmarka, vil jeg forsikre meg om at også kommunene ønsker å delta i en slik prosess. Jeg har derfor oppfordret kommunene til å vurdere dette. Foreløpig har Oslo kommune respondert positivt. Jeg avventer nå svar fra de andre berørte kommunene.

Dersom kommunene er positive til en videre prosess, må det foretas en nærmere registrering av verneverdier i planområdet slik at det eventuelt kan utarbeides et konkret verneforslag. En verneplanprosess etter reglene i naturmangfoldloven er omfattende og inkluderende. Da vil alle berørte parter, også Rausjømarka vel, bli hørt og gitt mulighet til å komme innspill og synspunkter både når det gjelder avgrensing av en eventuell nasjonalpark og når det gjelder bestemmelser og restriksjonsnivå. 

Reklame

Solhjell vil også ha nasjonalpark

03. februar 2013

Ikke bare Oslo-byråd Ola Elvestuen (V), men også miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier nå at han vil ha nasjonalpark i Østmarka.


Nasjonalpark i Østmarka?

15. november 2012

Østmarkas venner har satt i gang en prosess for å opprette nasjonalpark i deler av Østmarka. Alle våre hytter ligger innenfor det foreslåtte området.

Det kan se ut som om det er politisk støtte til forslaget i Oslo kommune, som er den største grunneieren i området.

Nasjonalpark-vernet vil komme på toppen av alle verneregimene som allerede finnes, inkludert Markaloven.

Til styremøtet 13. november inviterte vi Helga Gunnarsdóttir fra Østmarkas venner (ØV). Hun orienterte om bakgrunnen for og status for planene med hovedvekt på forholdet til hytteeiendommer/hytteeiere.

Helga Gunnarsdóttir la stor vekt på at en bynær nasjonalpark som den foreslåtte måtte bli svært forskjellig fra eksisterende nasjonalparker i landet. Hun understreket at forholdet til hytteeierne ville bli ivaretatt i fortsettelsen.

Bakgrunnen for ØVs initiativ var i hovedsak interesse av å hindre ekstensiv skogsdrift og anlegg av ytterligere skogsbilveger i området. Når det gjaldt forholdet til hytteeiere/hytteeiendommer, mente innlederen at status som bynær nasjonalpark ikke ville innebære strengere restriksjoner enn dem som allerede var nedfelt i markaloven. Hun mente også at status som nasjonalpark ville innebære en verdistigning for hytteeiendommene, og hun så ingen hindre mot at kjøring til hyttene kunne fortsette som i dag.

Det finnes en ”Forskriftsmal for nasjonalparker” som kan invitere til meget strenge regler for slike parker. Mot dette svarte innlederen at en bynær nasjonalpark som den foreslåtte ikke kunne underlegges de samme strenge bestemmelsene som malen åpnet for. Men hun sa seg enig i at det var bedre å drøfte mulige problemområder i forkant av en eventuell nasjonalpark som uansett trenger tid i prosess i de berørte kommunene, i Miljøverndepartementet, i regjeringen og til sist i Stortinget før den kunne bli en realitet.

I prosessen ville også konsekvensutredning og omfattende høringsprosess inngå.

Styret i Rausjømarka vel er foreløpig i den fasen at vi innhenter mest mulig informasjon om planene. Men vi kan nok varsle allerede nå at dette vil bli en sak på årsmøtet 14. mars.