Nytt fra styret.

04. september 2015

Fra styremøtet 25.8. 2015
Styret møttes 25. august, og blant sakene kan nevnes at årets grilldag på Badeplassen ble notert som en ny suksess. Forberedelser for neste år er alt i gang.
Det jobbes mot å få til et møte med Oslo kommune ved Bymiljøetaten i høst, men fortsatt gjelder – og det er også etaten innforstått med – at kjøretillatelsene med utløpsdato 31.12. 2014 fortsatt gjelder. Imidlertid vil styret innskjerpe at plikten til å lukke bommen ved Bysetermosen etter hver passering også fortsatt gjelder.
Styret vil forberede seg grundig til et slikt møte der kjøring på vegene trolig blir det viktigste temaet. Styret oppfordrer alle som måtte ha relevant informasjon om emnet, om å melde fra til styret.
Ellers ser Østmarka og hytteområdet vårt ut til å bli et aktuelt tema også i valgkampen, der hver og en får gjøre seg opp sin mening og si sin mening gjennom stemmeseddelen.
Godt valg!

vennlig hilsen styret.

Reklame

Solhjell om nasjonalpark: Kommunene har nøkkelen

15. mars 2013

Dagen før årsmøtet fikk Rausjømarka vel e-post fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, der han takker pent nei til å være med på møtet. I tillegg skriver han informativt om veien videre mot en eventuell nasjonalpark i Østmarka:

Status pr i dag er som dere er kjent med, at Østmarkas Venner har foreslått å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Jeg synes det er et positivt og interessant forslag.

Før jeg eventuelt starter en formell verneplanprosess med sikte på å etablere nasjonalpark i Østmarka, vil jeg forsikre meg om at også kommunene ønsker å delta i en slik prosess. Jeg har derfor oppfordret kommunene til å vurdere dette. Foreløpig har Oslo kommune respondert positivt. Jeg avventer nå svar fra de andre berørte kommunene.

Dersom kommunene er positive til en videre prosess, må det foretas en nærmere registrering av verneverdier i planområdet slik at det eventuelt kan utarbeides et konkret verneforslag. En verneplanprosess etter reglene i naturmangfoldloven er omfattende og inkluderende. Da vil alle berørte parter, også Rausjømarka vel, bli hørt og gitt mulighet til å komme innspill og synspunkter både når det gjelder avgrensing av en eventuell nasjonalpark og når det gjelder bestemmelser og restriksjonsnivå. 


Solhjell vil også ha nasjonalpark

03. februar 2013

Ikke bare Oslo-byråd Ola Elvestuen (V), men også miljøvernminister Bård Vegar Solhjell (SV) sier nå at han vil ha nasjonalpark i Østmarka.


Nasjonalpark i Østmarka?

15. november 2012

Østmarkas venner har satt i gang en prosess for å opprette nasjonalpark i deler av Østmarka. Alle våre hytter ligger innenfor det foreslåtte området.

Det kan se ut som om det er politisk støtte til forslaget i Oslo kommune, som er den største grunneieren i området.

Nasjonalpark-vernet vil komme på toppen av alle verneregimene som allerede finnes, inkludert Markaloven.

Til styremøtet 13. november inviterte vi Helga Gunnarsdóttir fra Østmarkas venner (ØV). Hun orienterte om bakgrunnen for og status for planene med hovedvekt på forholdet til hytteeiendommer/hytteeiere.

Helga Gunnarsdóttir la stor vekt på at en bynær nasjonalpark som den foreslåtte måtte bli svært forskjellig fra eksisterende nasjonalparker i landet. Hun understreket at forholdet til hytteeierne ville bli ivaretatt i fortsettelsen.

Bakgrunnen for ØVs initiativ var i hovedsak interesse av å hindre ekstensiv skogsdrift og anlegg av ytterligere skogsbilveger i området. Når det gjaldt forholdet til hytteeiere/hytteeiendommer, mente innlederen at status som bynær nasjonalpark ikke ville innebære strengere restriksjoner enn dem som allerede var nedfelt i markaloven. Hun mente også at status som nasjonalpark ville innebære en verdistigning for hytteeiendommene, og hun så ingen hindre mot at kjøring til hyttene kunne fortsette som i dag.

Det finnes en ”Forskriftsmal for nasjonalparker” som kan invitere til meget strenge regler for slike parker. Mot dette svarte innlederen at en bynær nasjonalpark som den foreslåtte ikke kunne underlegges de samme strenge bestemmelsene som malen åpnet for. Men hun sa seg enig i at det var bedre å drøfte mulige problemområder i forkant av en eventuell nasjonalpark som uansett trenger tid i prosess i de berørte kommunene, i Miljøverndepartementet, i regjeringen og til sist i Stortinget før den kunne bli en realitet.

I prosessen ville også konsekvensutredning og omfattende høringsprosess inngå.

Styret i Rausjømarka vel er foreløpig i den fasen at vi innhenter mest mulig informasjon om planene. Men vi kan nok varsle allerede nå at dette vil bli en sak på årsmøtet 14. mars.


Ulv i Rausjømarka

31. mars 2012

Erik Bjørnstad forteller at en hund har blitt tatt av ulv ved Pølseberget i midten av mars.

Statens naturoppsyn tror at en ulv har kommet over isen på Øyeren ca. 15. februar. Ifølge denne artikkelen i Nationen kan det være to ulver som nå er i ferd med å etablere seg i Østmarka.


Statistikk over byggesaker etter Markaloven

24. februar 2012

Fylkesmannen har lagt frem statistikk over dispensasjonssøknader etter Markaloven. Her er tallene:

2010:

  • 150 saker.
  • 26 av sakene gjaldt nye hus/hytter. 18 avslag, 8 ja.
  • 25 av sakene gjaldt utvidelser/tilbygg. 5 avslag, 20 ja.

2011:

  • 90 saker.
  • 4 av sakene gjaldt nye hus/hytter. 1 avslag, 3 ja.
  • 3 av sakene gjaldt utvidelser/tilbygg. 1 avslag, 2 ja.

Flere detaljer finner du på nettsiden hytteimarka.org.

Merk at antall saker har gått ned mens andelen ja har gått opp. Det skyldes antakelig at kommunene luker ut flere søknader som åpenbart ville fått nei.


Markarådet er oppnevnt

11. november 2011

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt Markarådet, som skal være et rådgivende organ i saker som vedrører Markaloven.

Etter noe frem og tilbake har departementet endt opp med at hytteeierne skal ha en representant i rådet. Rausjømarka vel har vært med på å peke ut hytteeiernes representanter gjennom samarbeidsorganet Hytte i Marka.

Fast representant for hytteeierne blir Ingerid Helseth. Vara blir Torgny Hasås.

Her kan du lese brevet fra miljøverndepartementet om Markarådet.

Rådets første møte blir 28. november.


Fylkesmannen vil ikke verne Tonevann og Mosjøen

18. juli 2011

Mosjøen sett fra Pølseberget. Foto: Lise Henriksen/Skiforeningen (CC BY 2.0).

Det ser ikke ut til at det blir noe «særskilt vern» av Tonevann og den nordlige delen av Mosjøen.

Østmarkas venner har bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdere et særskilt vern av blant annet dette området, med hjemmel i Markalovens paragraf 11.

Her kan du lese brevet fra Østmarkas venner (pdf, 6 MB).

Forslaget ville ha berørt omtrent 18 hytteeiere, men det er litt uklart hvilke virkninger det i praksis ville hatt.

Uansett: Fylkesmannen har nå sortert ut hvilke områder som er mest aktuelle for et slikt vern, og der er Tonevann-området ikke tatt med.


Hytteeierne med i markarådet

03. juni 2011

Ifølge avisen Aften (tidligere kjent som Aften Aften) er det nå bestemt at hytteeierne skal få en representant i markarådet.

Avisen skriver at rådet skal opprettes i september. De oppgir ingen kilde til opplysningene, og artikkelen ligger ikke på nett. Rådet skal visstnok bestå av «intet mindre 18 medlemmer.  Disse kommer fra markakommunene, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo og omland friluftsråd, Skiforeningen, DNT Oslo og omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Bondelag, samt en felles representant for velforeningene og en felles representant for hytteeierne».

Markarådet skal være et rådgivende organ i spørsmål om markaloven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tildelt rollen som markalov-politi, har tidligere foreslått å droppe de 3131 hyttene i Marka ikke skal ha noen representant i rådet.

Interessegruppen Hytte i Marka melder at de ikke har fått noen formell henvendelse om rådet, så fortsatt er det enkelte spenningsmomenter her.


Fylkesmannen oppsummerer

16. november 2010

Våre venner i Interessegruppa for hytteeiere i Marka har vært på markaloven-seminar. Der la fylkesmannen i Oslo og Akershus frem statistikk over byggesaker de har behandlet etter loven.

  • 26 saker gjelder nye hytter/boliger. 8 har fått ja, 18 har fått avslag.
  • 25 saker gjelder utvidelser. 20 ja, 5 avslag.
  • 61 saker om mindre endringer. 45 ja og 16 nei (et lite forbehold om at disse siste tallene ble oppfattet riktig).