Fylkesmannen skal godkjenne alle byggetiltak

15. november 2009

Markaloven har trådt i kraft, og begynner så smått å «sette seg». I et møte med styret orienterte Enebakk kommune om hvordan byggesøknader fra nå av vil bli behandlet:

Etter at markaloven trådte i kraft skal alle nye tiltak godkjennes av Fylkesmannen før byggesaksbehandling i kommunen. Søknad sendes på vanlig måte til Enebakk kommune.

Kommunen har pr. i dag en slik sak til godkjenning hos Fylkesmannen.

 

Reklame

Markaloven er vedtatt – her er vår oppsummering

03. juni 2009

Markaloven ble vedtatt av Odelstinget 2. april og av Lagtinget 28. april. Formelt mangler fortsatt en sanksjon av Kongen i statsråd, men vi anser det som lite sannsynlig at kongen skulle finne på noe krøll.

Her er Stortinges side om markaloven.

Her finner du odelstingsproposisjonen.

Rausjømarka vel støtter lovens hovedformål, men vi har vært opptatt av å gjøre reglene levelige for hytteeiere. Gjennom samarbeidet i interessegruppen Hytte i Marka mener vi at vi har fått til dette ganske langt på vei.

Kommunene har i praksis blitt pålagt «frys» i all byggesaksbehandling mens arbeidet med Markaloven har pågått. Det er heldigvis ikke så lenge til den perioden er slutt.

For oss hytteeiere ser lovteksten ved første øyekast svært streng ut. Hovedregelen er at byggeforbudet i Marka videreføres. Men lovforarbeidene inneholder en rekke formuleringer som kan være til hjelp den dagen du må skrive dispensasjonssøknad for en ny hyttedo.

Her er de aktuelle lovpagrafene for bygging:

§ 4 Arealformål
Marka er landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område) etter plan- og bygningsloven, med de presiseringer og unntak som følger av §§ 5 og 6.
(…)

§ 5 Forbud mot bygge- og anleggstiltak
Bygge- og anleggstiltak er forbudt i Marka. Med bygge- og anleggstiltak menes tiltak som nevnt i plan- og bygningsloven § 1-6, for eksempel oppføring, riving, endring, herunder fasadeendringer, endret bruk og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.
(…)

§ 15 Dispensasjon
Kommunen kan gi varig eller midlertidig dispensasjon (…)
Dispensasjon kan bare gis dersom hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt, og fordelene ved å gi dispensasjon etter en samlet vurdering anses for å være klart større enn ulempene for friluftslivet, naturmiljøet eller allmenne interesser.

Her er noen utdypende formuleringer fra odelstingsproposisjonen:

«Innenfor flerbruksprinsippet skal det også tas hensyn til fastboende og hytteeiere i Marka.» (s 7)

«De mange hyttene utgjør en del av områdets kulturhistorie og er i dag en viktig del av Markas friluftsliv» (altså det som ifølge lovens formålsparagraf skal vernes). (s 8 )

«Det bør kunne gis dispensasjon for mindre tiltak på eller i forbindelse med eksisterende bebyggelse til lovlig bruk, for eksempel for å få bedre sanitærløsninger eller en mer tidsmessig planløsning dersom dette ikke har negativ betydning for naturkvaliteter og friluftskvaliteter i området. Dette vil for eksempel kunne være aktuelt i forbindelse med hytter eller etablerte lokalsamfunn i Marka.» (s 47)

«Loven vil ikke innebære negative konsekvenser hverken for Markas hytteeiere eller fastboende. Hytter, boliger og annen etablert bebyggelse vil opprettholdes. Loven inneholder videre gode mekanismer for å muliggjøre nødvendige bygge- og anleggstiltak i tilknytning til denne type bebyggelse.» (s 51)

En periode så det også stygt ut for våre gamle, tinglyste rettigheter til bilkjøring. Ny lov gjelder over gammelt skjøte, så her kunne Stortinget lagd krøll hvis de ville. Det gjorde de heldigvis ikke. Her er den nye paragrafen om bilkjøring:

§ 10 Regler for motorisert og annen ferdsel
(…)
Departementet kan ved forskrift forby eller begrense ferdselen med motorkjøretøy på privat veg for andre enn fastboende og besøkende til disse når ferdselen ikke har erverv, forvaltning eller oppsyn til formål eller skjer i politi, ambulanse-, brannvern- eller sikringsøyemed. Det kan fastsettes regulerende bestemmelser for ellers lovlig ferdsel med motorkjøretøy på vegene.

Miljøverndepartementet har gjort oss oppmerksomme på at vi har hatt en tilsvarende forskriftshjemmel i 20 år allerede, uten at noen har funnet grunn til å bruke den noen gang. Her er den, fra lov om motorferdsel i utmark og vassdrag:

§ 7
(…)
Departementet kan for særlig verdifulle natur- og friluftsområder ved forskrift forby eller gi nærmere bestemmelser for motorferdsel (…), herunder også for motorferdsel på privat veg.

Og til slutt – her er noen relevante formuleringer fra odelstingsproposisjonen:

«Etter departementets syn vil ferdsel til og fra eiendommene for hytteeiere og fastboende ikke bli strengere regulert med markaloven. Departementet er enig med hytteeierne og de fastboende som påpeker at det ikke eksisterer nevneverdig konflikt mellom grunneiere og andre brukere av Marka, slik at det i dag ikke er behov for strengere regler for ferdsel til og fra hytter og boliger i Marka.» (s 27)

«Ut fra dagens situasjon ser departementet imidlertid ingen grunn til å forby eller begrense motorferdsel på veg til hytter i Marka.» (s 43)