Rausjømarka vel nytt!

30. september 2021

Etter årsmøtet i Rausjømarka Vel 9. september orienterte representanter for Statsforvalteren i Oslo og Viken bl. a. om oppdraget de hadde fått om å foreslå endring av markaloven. De skal foreslå en lovtekst som vil forenkle saksbehandlingen av mindre bygge og anleggstiltak. De sa at det ikke er hensikten å gjøre realitetsendringer i loven. Følgende dokument gir mer informasjon om oppdraget:

Markarådet har blitt orientert om saken. «Interessegruppe for hytteeiere i Marka» som er medlem av rådet, har engasjert seg i saken. De har gjennomført en spørreundersøkelse blant hytteeiere i Marka. Den har også blitt distribuert til vellets medlemmer. Svarene på spørreundersøkelsen viser at det er behov for å forenkle markaloven. Interessegruppen har fremmet forslagene i dette brevet til Klima- og miljødepartementet 24. september:

Reklame

Rausjømarkadagen 2021

26. august 2021

Den gamle ånden fra Rausjø er tilbake. På vellets badeplass ved Hella var 35 mennesker i alle aldre samlet lørdag aften på 21. august. Fjorårets avlysning var glemt, og sosialt underernærte medlemmer flokket seg ved den store grillen som Tormod Heggen håndterte med eleganse som så ofte før. Spesielt gledelig var det å se folk som var med for aller første gang. Her var også barn med som har et stykke igjen før skolen kaller på dem. Værgudene spilte også på lag med Rausjømarka Vel i år. Solen varmet godt i selskap med kullene som i løpet av en tre timers tid forvandlet fem marinerte lammelår til den lekreste spise. Og da seansen var forbi, var det ikke en kjøttbit tilbake. Oppfordringer til å holde fram med denne tradisjonen kom fra mange hold …

styret


18. februar 2021

Følg med på Statsforvalterens informasjonsside om nasjonalparksaken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har informasjonsside om arbeidet med en eventuell nasjonalpark i Østmarka. Der finnes det mye god informasjon. Vi anbefaler medlemmene å bruke nett-siden. Der finnes bakgrunnsinformasjon, interaktivt kart over det aktuelle verneområdet, viktige dokumenter, informasjon om møter og høringsuttalelser: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/nasjonalpark-i-ostmarka2/

Styret.


Rausjømarka Vel har uttalt seg om verneplanprosessen

14. desember 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken sendte ut melding om oppstart av verneprosess for deler av Østmarka 9. oktober 2020. Der ble det invitert til å komme med innspill. Rausjømarka Vel har i brev datert 8. desember 2020 tatt opp det som vi mener er viktig for hytteeierne. Vi har argumentert for at hytteeiernes rettigheter slik de er nå, bl.a. etter markaloven, bør opprettholdes. Det er i tråd med hva forkjempere for nasjonalpark, politikere og organisasjoner har uttalt. Vellet mener dessuten at det må vurderes juridisk om det er i tråd med naturmangfoldloven at hyttene i Rausjømarka inkluderes i en eventuell nasjonalpark.
Brevet til Fylkesmannen kan leses her:  

MVH
Styret


Melding om oppstart av en verneprosess for deler av Østmarka.

12. oktober 2020

9. oktober 2020 sendte Fylkesmannen i Oslo og Viken ut melding om oppstart av en verneprosess for deler av Østmarka. Meldingen ble sendt til grunneiere og rettighetshavere i utredningsområdet og offentlige og private organisasjoner, herunder Rausjømarka Vel. Hensikten med meldingen er å innhente synspunkter og sikre medvirkning, før det utarbeides et konkret verneforslag. 

Styret


Møte med representanter for Fylkesmannen vedr. nasjonalpark i Østmarka.

02. september 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har startet verneplanprosessen for en nasjonalpark i Østmarka. De har hatt møter med alle berørte kommuner og viktige organisasjoner. 4. august hadde de møte med styreleder og ansvarlig for nasjonalparksaken i Rausjømarka Vel. Det var et nyttig og godt møte.

Representantene for Fylkesmannen redegjorde for forslaget om nasjonalpark og verneplanprosessen. De tar utgangspunkt i arealene som eies av Oslo kommune og Nordre Follo kommune. Privat eiendom, bl. a. hyttetomter, holdes utenfor. Privateid skogsareal kan legges til hvis eieren ønsker det. Informasjonen om naturkvalitetene i Østmarka skal oppdateres og kvalitetssikres. Det er naturmangfoldloven §35 som gir det juridiske grunnlaget for å kunne opprette nasjonalpark. Verneplanprosessen skal følge lovens bestemmelser om saksbehandling (§§41-46). Miljødirektoratet er oppdragsgiver til Fylkesmannen, og Fylkesmannen vil ha god kontakt med direktoratet i verneplanprosessen. Fylkesmannen vil gi anbefaling om hvilke areal en eventuell nasjonalpark bør omfatte, og om en nasjonalpark skal kombineres med andre verneformer. Verneplanprosessen skal munne ut i et høringsutkast til forskrift som skal fastsettes av regjeringen i statsråd og et utkast til forvaltningsplan. Fylkesmannen planlegger å kunngjøre formell oppstart av verneplanprosessen gjennom en oppstartsmelding i september i år.

Representantene fra Fylkesmannen vil orientere vellets medlemmer på det utsatte årsmøtet som i skrivende stund planlegges lagt til Sandbakken første halvdel av oktober. Innkalling vil komme med minst 14 dagers varsel slik vedtektene krever.

Styret


Mobiltlf dekning i Rausjømarka – status

27. august 2020

Telenor satte opp master på taket på Vangen for ca 1 år siden. Dette ga mob-dekning for noen ved Mosjøen, men ikke nederst i vannet og heller ikke ved Rausjø. Ved henvendelse til Telenor sier de at det ikke er noen videre planer for ytterligere utbygging. I h t planene skal fast tlf-linja til Rausjøgrenda ikke vedlikeholdes etter 31/12-2021, men det er ikke planlagt å forbedre mob-nettet. Ved henvendelse til Enebakk kommune bekrefter de dette. Kommunen sier i tillegg at de får et sikkerhetsproblem ved leirskolen i Mellomsaga når de ikke lenger har tilgang til fast-tlf. Telenor har ikke foretatt seg noe i den anledning. En mulig løsning her kan jo være at kommunen allierer seg med nødetaten om satellitt tlf. Dette vil ikke komme andre til gode.

ICE-nett derimot er mer aktiv. Bestyreren på Vangen informerte 16/8 om at  ICE hadde starta installasjon av 3 master på taket på Vangen. Noen få I Rausjø har i dag tilgang til ICE fra senderen på Røverkollen ved Romsås. Det kan tyde på at ICE sin teknologi har bedre rekkevidde enn Telenor og at mastene på Vangen vil gi en god bedring. ICE sin plan er å ferdigstille oppkoblingen ca 4 september og at nettet er operativt da.

Et par hytter ved Rausjø har i dag ICE av varierende kvalitet. De vil teste ut systemet når det er åpnet. For å få tilgang til ICE må man kjøpe en ruter til 1600 kr, pluss måneds abonnement til priser fra 100 kr og oppover avhengig av antall GB. Info om dette ligger på ICE sin hjemmeside.

Tor Olav Kristoffersen & styret

 


Årsmøte Utsatt.

02. april 2020

Den alvorlige situasjonen i tilknytning til koronaviruset og myndighetenes oppfordring om å unngå unødig samling av mennesker gjør at styret vedtok å utsette det planlagte årsmøtet i Rausjømarka Vel som skulle vært gjennomført på Sandbakken tirsdag 17. mars. Den uavklarte situasjonen gjør det også umulig å si noe om når årsmøtet kan holdes. Dette spørsmålet må vi komme tilbake til. Ta vare på saksdokumentene til møtet kan arrangeres.

Det sittende styret vil fungere inntil årsmøtet kan avvikles og nytt styre er valgt.
Vi beklager, men håper på å ha medlemmenes forståelse for at utsettelsen er nødvendig i den store dugnaden som landet nå er inne i for å slå virusangrepet tilbake.

Vennlig hilsen
styret


Oppdrag om oppstart verneplanprosess.

26. februar 2020

Oppdrag om oppstart av verneplanprosess
Miljødirektoratet har i brev datert 19. februar 2020 gitt Fylkesmannen i Oslo og Viken i oppdrag om å utarbeide et høringsforslag til verneplan som grunnlag for opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka. Dette er en videreformidling av oppdraget som Klima- og miljødepartementet ga til Miljødirektoratet 14. november 2019.

Miljødirektoratet har konkretisert hvilken informasjon som Fylkesmannen skal bygge på som grunnlag for de vurderingene som de skal gi til Miljødirektoratet:

«Fylkesmannen skal påse at saken gjennom verneplanprosessen blir så godt opplyst som mulig. Det må sikres et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å vurdere om de formelle kravene til nasjonalpark og evt. andre verneformer ved ulike avgrensningsforslag er oppfylt. Sentralt for slike vurderinger vil bl.a. være:

• Verneverdig natur. Vi legger til grunn at det her allerede eksisterer et godt kunnskapsgrunnlag, men at det må vurderes om det er behov for å supplere kunnskap om naturverdier gjennom
tilleggskartlegginger eller oppgraderinger av naturtypekartlegging innenfor området
• Kartfestet oversikt over verneverdige kulturminner
• Inngrepsstatus. Det er ønskelig med kartfestet oversikt over alle tekniske inngrep og naturinngrep som veier, kraftlinjer, demninger, bygninger, ryddede skiløypetraseer, hogstfelt,
grøftinger mv.
• Brukerinteresser og eksisterende bruk
• Eiendomsforhold
• En vurdering av tiltak for tilbakeføring av inngrep»

Oppdragsbrevet samt Veileder for opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven finnes her: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter—miljo-og-klima/2020/oppdrag-om-lage-verneforslag/

Styret.


Oppstart av verneplanprosess Østmarka

26. november 2019

Regjeringen har besluttet at det skal settes i gang en verneplanprosess for Østmarka. Klima- og miljødepartementet ga oppdraget til Miljødirektoratet 14. november 2019, som vil gi det videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken som skal lede prosessen og utarbeide et høringsforslag til verneplan for Østmarka.

Regjeringen har forutsatt følgende:

 • Vern av skog på privat grunn skal skje gjennom frivillig vern, også ved eventuelt vern etter markaloven.
 • Veiene til Vangen og Rausjø, samt demningene til Rausjø, Mosjøen og Børtervann opprettholdes.
 • Vern i Østmarka skal ivareta naturverdiene, samtidig som området fortsatt skal være et av hovedstadens viktige friluftsområder.
 • Bruk og drift av hytter og serveringssteder i Østmarka skal videreføres.
 • Tett samarbeid med Riksantikvaren slik at det ikke oppstår motsetninger mellom ivaretakelse av viktige kulturminneverdier og vern i medhold av naturmangfoldloven.

I prosessen med å utarbeide verneplanutkast skal det vurderes:

 • Hvilke inngrep som kan omfattes av en nasjonalpark, ref. Miljødirektoratets konklusjon om at flere inngrep må tilbakeføres.
 • Hvilke inngrep som må bli liggende utenfor.
 • Hvilke inngrep som eventuelt bør fjernes. For disse skal kostnader for tilbakeføring konkretiseres så tidlig som mulig.

Størrelsen på en framtidig nasjonalpark vil blant annet avhenge av:

 • Hvor mye privateid skog som kan innlemmes gjennom frivillig vern.
 • Hvilke inngrep som vurderes til ikke å kunne inngå i en nasjonalpark.

Det skal utredes flere alternativer med ulik størrelse på området som kan vernes.

Klima- og miljødepartementet skriver at det også skal vurderes om det er hensiktsmessig å benytte andre verneformer i stedet for, eller kombinert med nasjonalpark. Dette skal i så fall framkomme som alternative forslag i høringsutkastet. Det kan derfor foreslås ulik kombinasjon av vernekategorier i naturmangfoldloven og § 11 i markaloven.

Klima- og miljødepartementet har ikke gitt tidsfrist for oppdraget.

Erfaringer fra gjennomførte verneprosesser er at de er grundige og inkluderende. Rausjømarka Vel vil helt sikkert bli trukket med i arbeidet, og det er naturlig at styret fortsetter sin aktive og konstruktive tilnærming. Det vil være viktig å avklare om hytteområdene kan inkluderes i en eventuell nasjonalpark, ref. naturmangfoldloven.

Gjennomføringen av verneplanprosessen vil bli krevende fordi:

 • Det er mange og til dels kompliserte problemstillinger som må håndteres og avklares.
 • Det er mange hensyn om skal veies mot hverandre.
 • Dialog med de enkelte skogeierne om de vil avgi skog til frivillig vern.
 • Kostnadsberegning av inngrep som eventuelt må tilbakeføres.
 • Departementet åpner for alternative forslag om vern.

Det er derfor risiko for at prosessen kan ta mer enn de to år som klima- og miljøministeren har antydet.

MVH
Styret

Supplerende tildelingsbrev 2019 – Østmarka ved Oslo – oppstart av en verneplanprosess og utarbeidelse av et høringsdokument, følg linken under:

Supplerende tildelingsbrev 2019 – Østmarka