Konstituering av nytt styre i Rausjømarka Vel

21. mai 2015

Det nye styret i Rausjømarka Vel hadde sitt første styremøte 19. mai og styremedlemmenes roller ble valgt og fordelt som følger:

Tormod Heggen (Leder)
Reidar Skaug Høymork (Sekretær)
Espen Amundsen (Kasserer)
Pål Erik Jensen (Styremedlem)
Tomm Karlsen (Styremedlem)
Per Wangen (Styremedlem)
Unni Langlo Styremedlem)

God Sommer!
Styret i Rausjømarka Vel

Reklame

Hytteeierne med i markarådet

23. juli 2010

Det ser ut til at hytteeierne blir representert i det nye markarådet.

Markarådet skal være et rådgivende organ i forbindelse med den nye markaloven. Rådet skal gi sin uttalelse i større saker, og kanskje utarbeide forslag til en markaforskrift.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag å foreslå en sammensetning av rådet. Hytteeierne er med på lista. Ut fra forslaget skal rådet ha cirka 29 medlemmer:

 • Én fra hver kommune i Marka, i alt 19
 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Oslo og omland friluftsråd
 • Skiforeningen
 • Oslo Idrettskrets
 • Norges skogeierforbund
 • Akershus bondelag
 • Interessegruppe for hytteiere i Marka (der Rausjømarka vel er med)
 • Representant for grunneierne 1-2 stk
 • Representant for fastboende i Nordmarka v Nordmarken velforening
 • Den Norske Turistforening Oslo og omegn
 • Andre aktuelle organisasjoner som har en paraplyfunksjon med interesser i Marka bør også inviteres

Fylkesmannen foreslår følgende som et utgangspunkt for et mandat for Markarådet:

«Markarådet skal være en arena for gjensidig informasjon og utveksling av erfaringer og synspunkter mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner om praktisering av markaloven. Fokus bør være rettet mot overordnede utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Marka. Forvaltningsmyndigheten kan søke råd vedrørende overordnede prinsipper og føringer i en tidlig fase. Markarådet kan ta opp og gjøre forvaltningsmyndigheten oppmerksom på prinsippspørsmål og overordnede problemstillinger, samt avgi uttalelser, også i konkrete saker.»