Velkommen til «Østbygda Lodge»

26. oktober 2021

Vi vet at det finnes noen som er bekymret for den økte belastningen som en mulig nasjonalpark i Østmarka kan medføre gjennom større tilstrømning av turister. Frykt for et «Disneyland» i Rausjømarka er sågar overhørt i den sammenheng. De som var i området fredag 22. oktober hadde ekstra grunn til å stusse, for mellom Rausjødammen og Kuvika i Rausjø kunne man på en stor plakat i veikanten lese følgende: «Her planlegges Østbygda Lodge». Men da styreleder i Rausjømarka Vel fra sin hytte også kunne observere temmelig mange biler fra et bilutleiefirma og en rekke mennesker på strekningen mellom Rausjø skole og Kuvika måtte saken undersøkes. Og forklaringen er denne:

Det spilles inn en kriminalfilm som skal sendes på Viaplay i 2022. Filmen skal hete «Fenris», og til tross for ulvene i Østmarka er ikke Rausjømarka av den grunn valgt som åsted for opptak. Scenene ved Rausjø ble tatt opp der fordi snøen allerede hadde kommet til Folldal der man egentlig hadde planlagt opptakene. Og da måtte oktoberhøsten i Rausjø duge som Folldal i august. Og fredagen i oktober speilet Rausjø på sitt absolutt vakreste.

Vakker er også hovedrolleinnehaveren i «Fenris». Ida Elise Broch som spilte hovedrollen som Johanne i Netflixseriene «Hjem til jul», har også hovedrollen i denne krimfilmen. Ifølge velmedlemmer som også er medlemmer i Rausjømarka Jeger og Fisk, har nå ulvene forlatt Rausjømarka, men å treffe på Ida Elise Broch i stedet for Fenrisulven kunne være et godt bytte …

Reidar S H

Reklame

Rausjømarka vel nytt!

30. september 2021

Etter årsmøtet i Rausjømarka Vel 9. september orienterte representanter for Statsforvalteren i Oslo og Viken bl. a. om oppdraget de hadde fått om å foreslå endring av markaloven. De skal foreslå en lovtekst som vil forenkle saksbehandlingen av mindre bygge og anleggstiltak. De sa at det ikke er hensikten å gjøre realitetsendringer i loven. Følgende dokument gir mer informasjon om oppdraget:

Markarådet har blitt orientert om saken. «Interessegruppe for hytteeiere i Marka» som er medlem av rådet, har engasjert seg i saken. De har gjennomført en spørreundersøkelse blant hytteeiere i Marka. Den har også blitt distribuert til vellets medlemmer. Svarene på spørreundersøkelsen viser at det er behov for å forenkle markaloven. Interessegruppen har fremmet forslagene i dette brevet til Klima- og miljødepartementet 24. september:


Rausjømarkadagen 2021

26. august 2021

Den gamle ånden fra Rausjø er tilbake. På vellets badeplass ved Hella var 35 mennesker i alle aldre samlet lørdag aften på 21. august. Fjorårets avlysning var glemt, og sosialt underernærte medlemmer flokket seg ved den store grillen som Tormod Heggen håndterte med eleganse som så ofte før. Spesielt gledelig var det å se folk som var med for aller første gang. Her var også barn med som har et stykke igjen før skolen kaller på dem. Værgudene spilte også på lag med Rausjømarka Vel i år. Solen varmet godt i selskap med kullene som i løpet av en tre timers tid forvandlet fem marinerte lammelår til den lekreste spise. Og da seansen var forbi, var det ikke en kjøttbit tilbake. Oppfordringer til å holde fram med denne tradisjonen kom fra mange hold …

styret


18. februar 2021

Følg med på Statsforvalterens informasjonsside om nasjonalparksaken

Statsforvalteren i Oslo og Viken har informasjonsside om arbeidet med en eventuell nasjonalpark i Østmarka. Der finnes det mye god informasjon. Vi anbefaler medlemmene å bruke nett-siden. Der finnes bakgrunnsinformasjon, interaktivt kart over det aktuelle verneområdet, viktige dokumenter, informasjon om møter og høringsuttalelser: https://www.statsforvalteren.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyttvern/nasjonalpark-i-ostmarka2/

Styret.


Rausjømarka Vel har uttalt seg om verneplanprosessen

14. desember 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken sendte ut melding om oppstart av verneprosess for deler av Østmarka 9. oktober 2020. Der ble det invitert til å komme med innspill. Rausjømarka Vel har i brev datert 8. desember 2020 tatt opp det som vi mener er viktig for hytteeierne. Vi har argumentert for at hytteeiernes rettigheter slik de er nå, bl.a. etter markaloven, bør opprettholdes. Det er i tråd med hva forkjempere for nasjonalpark, politikere og organisasjoner har uttalt. Vellet mener dessuten at det må vurderes juridisk om det er i tråd med naturmangfoldloven at hyttene i Rausjømarka inkluderes i en eventuell nasjonalpark.
Brevet til Fylkesmannen kan leses her:  

MVH
Styret


Melding om oppstart av en verneprosess for deler av Østmarka.

12. oktober 2020

9. oktober 2020 sendte Fylkesmannen i Oslo og Viken ut melding om oppstart av en verneprosess for deler av Østmarka. Meldingen ble sendt til grunneiere og rettighetshavere i utredningsområdet og offentlige og private organisasjoner, herunder Rausjømarka Vel. Hensikten med meldingen er å innhente synspunkter og sikre medvirkning, før det utarbeides et konkret verneforslag. 

Styret


Møte med representanter for Fylkesmannen vedr. nasjonalpark i Østmarka.

02. september 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har startet verneplanprosessen for en nasjonalpark i Østmarka. De har hatt møter med alle berørte kommuner og viktige organisasjoner. 4. august hadde de møte med styreleder og ansvarlig for nasjonalparksaken i Rausjømarka Vel. Det var et nyttig og godt møte.

Representantene for Fylkesmannen redegjorde for forslaget om nasjonalpark og verneplanprosessen. De tar utgangspunkt i arealene som eies av Oslo kommune og Nordre Follo kommune. Privat eiendom, bl. a. hyttetomter, holdes utenfor. Privateid skogsareal kan legges til hvis eieren ønsker det. Informasjonen om naturkvalitetene i Østmarka skal oppdateres og kvalitetssikres. Det er naturmangfoldloven §35 som gir det juridiske grunnlaget for å kunne opprette nasjonalpark. Verneplanprosessen skal følge lovens bestemmelser om saksbehandling (§§41-46). Miljødirektoratet er oppdragsgiver til Fylkesmannen, og Fylkesmannen vil ha god kontakt med direktoratet i verneplanprosessen. Fylkesmannen vil gi anbefaling om hvilke areal en eventuell nasjonalpark bør omfatte, og om en nasjonalpark skal kombineres med andre verneformer. Verneplanprosessen skal munne ut i et høringsutkast til forskrift som skal fastsettes av regjeringen i statsråd og et utkast til forvaltningsplan. Fylkesmannen planlegger å kunngjøre formell oppstart av verneplanprosessen gjennom en oppstartsmelding i september i år.

Representantene fra Fylkesmannen vil orientere vellets medlemmer på det utsatte årsmøtet som i skrivende stund planlegges lagt til Sandbakken første halvdel av oktober. Innkalling vil komme med minst 14 dagers varsel slik vedtektene krever.

Styret


Mobiltlf dekning i Rausjømarka – status

27. august 2020

Telenor satte opp master på taket på Vangen for ca 1 år siden. Dette ga mob-dekning for noen ved Mosjøen, men ikke nederst i vannet og heller ikke ved Rausjø. Ved henvendelse til Telenor sier de at det ikke er noen videre planer for ytterligere utbygging. I h t planene skal fast tlf-linja til Rausjøgrenda ikke vedlikeholdes etter 31/12-2021, men det er ikke planlagt å forbedre mob-nettet. Ved henvendelse til Enebakk kommune bekrefter de dette. Kommunen sier i tillegg at de får et sikkerhetsproblem ved leirskolen i Mellomsaga når de ikke lenger har tilgang til fast-tlf. Telenor har ikke foretatt seg noe i den anledning. En mulig løsning her kan jo være at kommunen allierer seg med nødetaten om satellitt tlf. Dette vil ikke komme andre til gode.

ICE-nett derimot er mer aktiv. Bestyreren på Vangen informerte 16/8 om at  ICE hadde starta installasjon av 3 master på taket på Vangen. Noen få I Rausjø har i dag tilgang til ICE fra senderen på Røverkollen ved Romsås. Det kan tyde på at ICE sin teknologi har bedre rekkevidde enn Telenor og at mastene på Vangen vil gi en god bedring. ICE sin plan er å ferdigstille oppkoblingen ca 4 september og at nettet er operativt da.

Et par hytter ved Rausjø har i dag ICE av varierende kvalitet. De vil teste ut systemet når det er åpnet. For å få tilgang til ICE må man kjøpe en ruter til 1600 kr, pluss måneds abonnement til priser fra 100 kr og oppover avhengig av antall GB. Info om dette ligger på ICE sin hjemmeside.

Tor Olav Kristoffersen & styret

 


Årsmøte Utsatt.

02. april 2020

Den alvorlige situasjonen i tilknytning til koronaviruset og myndighetenes oppfordring om å unngå unødig samling av mennesker gjør at styret vedtok å utsette det planlagte årsmøtet i Rausjømarka Vel som skulle vært gjennomført på Sandbakken tirsdag 17. mars. Den uavklarte situasjonen gjør det også umulig å si noe om når årsmøtet kan holdes. Dette spørsmålet må vi komme tilbake til. Ta vare på saksdokumentene til møtet kan arrangeres.

Det sittende styret vil fungere inntil årsmøtet kan avvikles og nytt styre er valgt.
Vi beklager, men håper på å ha medlemmenes forståelse for at utsettelsen er nødvendig i den store dugnaden som landet nå er inne i for å slå virusangrepet tilbake.

Vennlig hilsen
styret


Oppdrag om oppstart verneplanprosess.

26. februar 2020

Oppdrag om oppstart av verneplanprosess
Miljødirektoratet har i brev datert 19. februar 2020 gitt Fylkesmannen i Oslo og Viken i oppdrag om å utarbeide et høringsforslag til verneplan som grunnlag for opprettelse av en nasjonalpark i Østmarka. Dette er en videreformidling av oppdraget som Klima- og miljødepartementet ga til Miljødirektoratet 14. november 2019.

Miljødirektoratet har konkretisert hvilken informasjon som Fylkesmannen skal bygge på som grunnlag for de vurderingene som de skal gi til Miljødirektoratet:

«Fylkesmannen skal påse at saken gjennom verneplanprosessen blir så godt opplyst som mulig. Det må sikres et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for å vurdere om de formelle kravene til nasjonalpark og evt. andre verneformer ved ulike avgrensningsforslag er oppfylt. Sentralt for slike vurderinger vil bl.a. være:

• Verneverdig natur. Vi legger til grunn at det her allerede eksisterer et godt kunnskapsgrunnlag, men at det må vurderes om det er behov for å supplere kunnskap om naturverdier gjennom
tilleggskartlegginger eller oppgraderinger av naturtypekartlegging innenfor området
• Kartfestet oversikt over verneverdige kulturminner
• Inngrepsstatus. Det er ønskelig med kartfestet oversikt over alle tekniske inngrep og naturinngrep som veier, kraftlinjer, demninger, bygninger, ryddede skiløypetraseer, hogstfelt,
grøftinger mv.
• Brukerinteresser og eksisterende bruk
• Eiendomsforhold
• En vurdering av tiltak for tilbakeføring av inngrep»

Oppdragsbrevet samt Veileder for opprettelse av verneområder etter naturmangfoldloven finnes her: https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/miljo-og-klima/nyheter—miljo-og-klima/2020/oppdrag-om-lage-verneforslag/

Styret.