Solhjell om nasjonalpark: Kommunene har nøkkelen

15. mars 2013

Dagen før årsmøtet fikk Rausjømarka vel e-post fra miljøvernminister Bård Vegar Solhjell, der han takker pent nei til å være med på møtet. I tillegg skriver han informativt om veien videre mot en eventuell nasjonalpark i Østmarka:

Status pr i dag er som dere er kjent med, at Østmarkas Venner har foreslått å etablere en nasjonalpark i Østmarka. Jeg synes det er et positivt og interessant forslag.

Før jeg eventuelt starter en formell verneplanprosess med sikte på å etablere nasjonalpark i Østmarka, vil jeg forsikre meg om at også kommunene ønsker å delta i en slik prosess. Jeg har derfor oppfordret kommunene til å vurdere dette. Foreløpig har Oslo kommune respondert positivt. Jeg avventer nå svar fra de andre berørte kommunene.

Dersom kommunene er positive til en videre prosess, må det foretas en nærmere registrering av verneverdier i planområdet slik at det eventuelt kan utarbeides et konkret verneforslag. En verneplanprosess etter reglene i naturmangfoldloven er omfattende og inkluderende. Da vil alle berørte parter, også Rausjømarka vel, bli hørt og gitt mulighet til å komme innspill og synspunkter både når det gjelder avgrensing av en eventuell nasjonalpark og når det gjelder bestemmelser og restriksjonsnivå. 

Reklame