Fylkesmannen innrømmer at de var for strenge

03. februar 2013

Interessegruppa for hytteeiere i Marka har hatt møte med Fylkesmannen i Oslo og Akershus for å opprette en dialog om hvordan Markaloven skal tolkes.

Fylkesmannen – altså ikke selve mannen, men institusjonen – fungerer som et slags Markadirektorat, og har blant annet ansvaret for å si ja eller nei til byggesaker.

I forbindelse med en byggesak har Fylkesmannen tidligere uttalt:

«Fylkesmannen vil derfor allerede nå signalisere at vi vil motsette oss tiltak som fører til noen utvidelse av hyttearealet, og vil vurdere å kreve at tiltaket gjennomføres på en slik måte at det fører til en reell forbedring av situasjonen for naturopplevelse og friluftsliv.»

Med denne linjen ville det ikke vært lett å få ja til noe som helst, og vi kan heller ikke se at en slik formulering har noen hjemmel i Markaloven eller dens forarbeider. På møtet ble det også innrømmet at dette «var å ta litt for hardt i.»

Fylkesmannen sa seg også enig i at hyttelivet er en del av det friluftslivet som loven ifølge formålesparagrafen skal sikre.

Men fritt frem blir det ikke for å bygge Røkke-hytter. Fylkesmannen trakk frem fire hovedargumenter de bruker når de nekter hytte-utvidelser:

 • Hvordan utvidelsen oppleves
 • Nedbygging av Marka
 • Presedens
 • Områdeopplevelse

Rausjømarka vel opplever at praktiseringen av Markaloven ennå ikke helt har satt seg, og vi opplever «Hytte i Marka»s innsats som svært verdifull.

 

 

Reklame

Statistikk over byggesaker etter Markaloven

24. februar 2012

Fylkesmannen har lagt frem statistikk over dispensasjonssøknader etter Markaloven. Her er tallene:

2010:

 • 150 saker.
 • 26 av sakene gjaldt nye hus/hytter. 18 avslag, 8 ja.
 • 25 av sakene gjaldt utvidelser/tilbygg. 5 avslag, 20 ja.

2011:

 • 90 saker.
 • 4 av sakene gjaldt nye hus/hytter. 1 avslag, 3 ja.
 • 3 av sakene gjaldt utvidelser/tilbygg. 1 avslag, 2 ja.

Flere detaljer finner du på nettsiden hytteimarka.org.

Merk at antall saker har gått ned mens andelen ja har gått opp. Det skyldes antakelig at kommunene luker ut flere søknader som åpenbart ville fått nei.


Markarådet er oppnevnt

11. november 2011

Miljøverndepartementet har nå oppnevnt Markarådet, som skal være et rådgivende organ i saker som vedrører Markaloven.

Etter noe frem og tilbake har departementet endt opp med at hytteeierne skal ha en representant i rådet. Rausjømarka vel har vært med på å peke ut hytteeiernes representanter gjennom samarbeidsorganet Hytte i Marka.

Fast representant for hytteeierne blir Ingerid Helseth. Vara blir Torgny Hasås.

Her kan du lese brevet fra miljøverndepartementet om Markarådet.

Rådets første møte blir 28. november.


Fylkesmannen vil ikke verne Tonevann og Mosjøen

18. juli 2011

Mosjøen sett fra Pølseberget. Foto: Lise Henriksen/Skiforeningen (CC BY 2.0).

Det ser ikke ut til at det blir noe «særskilt vern» av Tonevann og den nordlige delen av Mosjøen.

Østmarkas venner har bedt Fylkesmannen i Oslo og Akershus vurdere et særskilt vern av blant annet dette området, med hjemmel i Markalovens paragraf 11.

Her kan du lese brevet fra Østmarkas venner (pdf, 6 MB).

Forslaget ville ha berørt omtrent 18 hytteeiere, men det er litt uklart hvilke virkninger det i praksis ville hatt.

Uansett: Fylkesmannen har nå sortert ut hvilke områder som er mest aktuelle for et slikt vern, og der er Tonevann-området ikke tatt med.


Hytteeierne med i markarådet

03. juni 2011

Ifølge avisen Aften (tidligere kjent som Aften Aften) er det nå bestemt at hytteeierne skal få en representant i markarådet.

Avisen skriver at rådet skal opprettes i september. De oppgir ingen kilde til opplysningene, og artikkelen ligger ikke på nett. Rådet skal visstnok bestå av «intet mindre 18 medlemmer.  Disse kommer fra markakommunene, Naturvernforbundet i Oslo og Akershus, Oslo og omland friluftsråd, Skiforeningen, DNT Oslo og omegn, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Oslo Idrettskrets og Akershus Idrettskrets, Norges Skogeierforbund, Norskog, Norges Bondelag, samt en felles representant for velforeningene og en felles representant for hytteeierne».

Markarådet skal være et rådgivende organ i spørsmål om markaloven. Fylkesmannen i Oslo og Akershus, som er tildelt rollen som markalov-politi, har tidligere foreslått å droppe de 3131 hyttene i Marka ikke skal ha noen representant i rådet.

Interessegruppen Hytte i Marka melder at de ikke har fått noen formell henvendelse om rådet, så fortsatt er det enkelte spenningsmomenter her.


Fylkesmannen oppsummerer

16. november 2010

Våre venner i Interessegruppa for hytteeiere i Marka har vært på markaloven-seminar. Der la fylkesmannen i Oslo og Akershus frem statistikk over byggesaker de har behandlet etter loven.

 • 26 saker gjelder nye hytter/boliger. 8 har fått ja, 18 har fått avslag.
 • 25 saker gjelder utvidelser. 20 ja, 5 avslag.
 • 61 saker om mindre endringer. 45 ja og 16 nei (et lite forbehold om at disse siste tallene ble oppfattet riktig).

 

 


Hytteeierne med i markarådet

23. juli 2010

Det ser ut til at hytteeierne blir representert i det nye markarådet.

Markarådet skal være et rådgivende organ i forbindelse med den nye markaloven. Rådet skal gi sin uttalelse i større saker, og kanskje utarbeide forslag til en markaforskrift.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har fått i oppdrag å foreslå en sammensetning av rådet. Hytteeierne er med på lista. Ut fra forslaget skal rådet ha cirka 29 medlemmer:

 • Én fra hver kommune i Marka, i alt 19
 • Naturvernforbundet i Oslo og Akershus
 • Oslo og omland friluftsråd
 • Skiforeningen
 • Oslo Idrettskrets
 • Norges skogeierforbund
 • Akershus bondelag
 • Interessegruppe for hytteiere i Marka (der Rausjømarka vel er med)
 • Representant for grunneierne 1-2 stk
 • Representant for fastboende i Nordmarka v Nordmarken velforening
 • Den Norske Turistforening Oslo og omegn
 • Andre aktuelle organisasjoner som har en paraplyfunksjon med interesser i Marka bør også inviteres

Fylkesmannen foreslår følgende som et utgangspunkt for et mandat for Markarådet:

«Markarådet skal være en arena for gjensidig informasjon og utveksling av erfaringer og synspunkter mellom offentlige myndigheter og frivillige organisasjoner om praktisering av markaloven. Fokus bør være rettet mot overordnede utfordringer knyttet til en enhetlig forvaltning av Marka. Forvaltningsmyndigheten kan søke råd vedrørende overordnede prinsipper og føringer i en tidlig fase. Markarådet kan ta opp og gjøre forvaltningsmyndigheten oppmerksom på prinsippspørsmål og overordnede problemstillinger, samt avgi uttalelser, også i konkrete saker.»


Markaloven i praksis

27. november 2009

Hvordan skal de nye bestemmelsene i Markaloven håndheves i praksis? Hva skjer med byggeprosjekter og bilkjøring?

Fylkesmannen i Oslo og Akershus arrangerte seminar for de 19 berørte kommunene pluss diverse interesseorganisasjoner denne uken. Hytteeierne i Marka var representert ved Scott Rönnes fra Øyangen vel.

Her finner du presentasjonene som ble lagt frem på seminaret, blant annet statssekretær Heidi Sørensens innledning.


Fylkesmannen skal godkjenne alle byggetiltak

15. november 2009

Markaloven har trådt i kraft, og begynner så smått å «sette seg». I et møte med styret orienterte Enebakk kommune om hvordan byggesøknader fra nå av vil bli behandlet:

Etter at markaloven trådte i kraft skal alle nye tiltak godkjennes av Fylkesmannen før byggesaksbehandling i kommunen. Søknad sendes på vanlig måte til Enebakk kommune.

Kommunen har pr. i dag en slik sak til godkjenning hos Fylkesmannen.

 


Kongen signerte markaloven

05. juni 2009

Kong Harald gjorde jobben sin – i dag sanksjonerte han markaloven. Den vil gjelde fra 1. september.

Her er loven.

Les mer her!