Nasjonalpark nytt fra styret.

14. februar 2019

Hei hyttevenner

Det er ønsker om å etablere nasjonalpark i Østmarka, men før dette kan avgjøres, må det avklares om naturverdiene er av en slik karakter som naturmangfoldloven krever, og at det ikke foreligger for store naturinngrep. Fylkesmannen i Oslo og Akershus har foretatt en faktainnsamling og vurdering og har anbefalt at det settes i gang en verneprosess med sikte på å etablere en nasjonalpark. Saken er nå til vurdering i Miljødirektoratet som skal gi sin anbefaling til Klima- og miljødepartementet som så skal konkludere.

Rausjømarka Vel er opptatt av god saksbehandling i denne prosessen. Det ikke er lagt opp til høringer eller medvirkning, men vellet har benyttet seg av muligheten for å gi uttrykk for synspunkter. Basert på svaret som vi har mottatt fra Miljødirektoratet 4. februar 2019, er vi usikre på hvor grundig direktoratet vil vurdere de tyngre naturinngrepene i området, og hvordan de vil bruke Miljødirektoratets kart over inngrepsfrie naturområder (INON). På denne bakgrunn har vi sendt et svarbrev til Miljødirektoratet og tatt opp problemstillinger som vi mener er viktige.

Du finner lenke til vårt svarbrev her:RV Svarbrev til Miljødirektoratet – 2019-02 AS

MVH
Styret

 

Reklame

Nasjonalparksaken, oppfølging.

12. februar 2019

Hei Hyttevenner

Under følger svaret fra Miljødirektoratet på vårt brev datert 4. februar:

Til Rausjømarkas Vel

Vi har mottatt brevet og takker for innspillet angående vurdering av vernegrunnlag i Østmarka. INON området i østmarka er tilgjengelig i naturbase https://kart.naturbase.no/, se utsnitt fra denne nedenfor. INON området dekkes i all hovedsak av Østmarka naturreservat. Vi kan legge til at INON status ikke vil være avgjørende for vår vurdering da grunnlaget for denne vil være Naturmangfoldloven med sine rammer. Kartet over INON område i Østmarka finnes også som vedlegg til Fylkesmannens vurdering.

Vår vurdering av vernegrunnlaget i Østmarka vil være offentlig og vi sender dere den i kopi.

Kart, Rausjø

Rødt skravert område er Østmarka naturreservat. Grønt, underliggende område er INON området.

MVH
Styret