Oppstart av verneplanprosess Østmarka

26. november 2019

Regjeringen har besluttet at det skal settes i gang en verneplanprosess for Østmarka. Klima- og miljødepartementet ga oppdraget til Miljødirektoratet 14. november 2019, som vil gi det videre til Fylkesmannen i Oslo og Viken som skal lede prosessen og utarbeide et høringsforslag til verneplan for Østmarka.

Regjeringen har forutsatt følgende:

 • Vern av skog på privat grunn skal skje gjennom frivillig vern, også ved eventuelt vern etter markaloven.
 • Veiene til Vangen og Rausjø, samt demningene til Rausjø, Mosjøen og Børtervann opprettholdes.
 • Vern i Østmarka skal ivareta naturverdiene, samtidig som området fortsatt skal være et av hovedstadens viktige friluftsområder.
 • Bruk og drift av hytter og serveringssteder i Østmarka skal videreføres.
 • Tett samarbeid med Riksantikvaren slik at det ikke oppstår motsetninger mellom ivaretakelse av viktige kulturminneverdier og vern i medhold av naturmangfoldloven.

I prosessen med å utarbeide verneplanutkast skal det vurderes:

 • Hvilke inngrep som kan omfattes av en nasjonalpark, ref. Miljødirektoratets konklusjon om at flere inngrep må tilbakeføres.
 • Hvilke inngrep som må bli liggende utenfor.
 • Hvilke inngrep som eventuelt bør fjernes. For disse skal kostnader for tilbakeføring konkretiseres så tidlig som mulig.

Størrelsen på en framtidig nasjonalpark vil blant annet avhenge av:

 • Hvor mye privateid skog som kan innlemmes gjennom frivillig vern.
 • Hvilke inngrep som vurderes til ikke å kunne inngå i en nasjonalpark.

Det skal utredes flere alternativer med ulik størrelse på området som kan vernes.

Klima- og miljødepartementet skriver at det også skal vurderes om det er hensiktsmessig å benytte andre verneformer i stedet for, eller kombinert med nasjonalpark. Dette skal i så fall framkomme som alternative forslag i høringsutkastet. Det kan derfor foreslås ulik kombinasjon av vernekategorier i naturmangfoldloven og § 11 i markaloven.

Klima- og miljødepartementet har ikke gitt tidsfrist for oppdraget.

Erfaringer fra gjennomførte verneprosesser er at de er grundige og inkluderende. Rausjømarka Vel vil helt sikkert bli trukket med i arbeidet, og det er naturlig at styret fortsetter sin aktive og konstruktive tilnærming. Det vil være viktig å avklare om hytteområdene kan inkluderes i en eventuell nasjonalpark, ref. naturmangfoldloven.

Gjennomføringen av verneplanprosessen vil bli krevende fordi:

 • Det er mange og til dels kompliserte problemstillinger som må håndteres og avklares.
 • Det er mange hensyn om skal veies mot hverandre.
 • Dialog med de enkelte skogeierne om de vil avgi skog til frivillig vern.
 • Kostnadsberegning av inngrep som eventuelt må tilbakeføres.
 • Departementet åpner for alternative forslag om vern.

Det er derfor risiko for at prosessen kan ta mer enn de to år som klima- og miljøministeren har antydet.

MVH
Styret

Supplerende tildelingsbrev 2019 – Østmarka ved Oslo – oppstart av en verneplanprosess og utarbeidelse av et høringsdokument, følg linken under:

Supplerende tildelingsbrev 2019 – Østmarka

Reklame