Møte med representanter for Fylkesmannen vedr. nasjonalpark i Østmarka.

02. september 2020

Fylkesmannen i Oslo og Viken har startet verneplanprosessen for en nasjonalpark i Østmarka. De har hatt møter med alle berørte kommuner og viktige organisasjoner. 4. august hadde de møte med styreleder og ansvarlig for nasjonalparksaken i Rausjømarka Vel. Det var et nyttig og godt møte.

Representantene for Fylkesmannen redegjorde for forslaget om nasjonalpark og verneplanprosessen. De tar utgangspunkt i arealene som eies av Oslo kommune og Nordre Follo kommune. Privat eiendom, bl. a. hyttetomter, holdes utenfor. Privateid skogsareal kan legges til hvis eieren ønsker det. Informasjonen om naturkvalitetene i Østmarka skal oppdateres og kvalitetssikres. Det er naturmangfoldloven §35 som gir det juridiske grunnlaget for å kunne opprette nasjonalpark. Verneplanprosessen skal følge lovens bestemmelser om saksbehandling (§§41-46). Miljødirektoratet er oppdragsgiver til Fylkesmannen, og Fylkesmannen vil ha god kontakt med direktoratet i verneplanprosessen. Fylkesmannen vil gi anbefaling om hvilke areal en eventuell nasjonalpark bør omfatte, og om en nasjonalpark skal kombineres med andre verneformer. Verneplanprosessen skal munne ut i et høringsutkast til forskrift som skal fastsettes av regjeringen i statsråd og et utkast til forvaltningsplan. Fylkesmannen planlegger å kunngjøre formell oppstart av verneplanprosessen gjennom en oppstartsmelding i september i år.

Representantene fra Fylkesmannen vil orientere vellets medlemmer på det utsatte årsmøtet som i skrivende stund planlegges lagt til Sandbakken første halvdel av oktober. Innkalling vil komme med minst 14 dagers varsel slik vedtektene krever.

Styret

Reklame